ແຈ້ງການດ່ວນຈາກສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

ແຈ້ງການຂອງທ່ານຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ