ຄຸນປະໂຫຍດຂອງຕົ້ນໄມ້ 1 ຕົ້ນທີ່ທຸກຄົນອາດລືມໄປແລ້ວ

ວັນທີ 1 ມິຖຸນາ ວັນປູກຕົ້ນໄມ້ເເຫ່ງຊາດ ເເລະ ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ
ຢ່າລືມປູກຕົ້ນໄມ້ຄົນລະຕົ້ນ, ຊ່ວຍກັນປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້
ເເລະ ປູກຈິດສໍານືກໃຫ້ເດັກນ້ອຍມີຄວາມຮັກປ່າໄມ້ລາວ ,
ປະໂຫຍດຂອງຕົ້ນໄມ້ 1 ຕົ້ນ ໃຫ້ຮົ່ມ ດູດ CO2 ຄາຍ O ໆລໆ