ປະກາດເຖີງນັກສືກສາ ທີ່ໂຕນມະຫາວິທະຍາໄລຢູ່ຫວຽດນາມ ໃຫ້ມາລາຍງານໂຕດ່ວນ ເພື່ອກວດເຊື້ອໂຄວິດ

Continue reading ປະກາດເຖີງນັກສືກສາ ທີ່ໂຕນມະຫາວິທະຍາໄລຢູ່ຫວຽດນາມ ໃຫ້ມາລາຍງານໂຕດ່ວນ ເພື່ອກວດເຊື້ອໂຄວິດ